سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دل نوشته های یک خسته

تو نیستی خاطراتت ضعیف گیر آورده اند

چقدر خوبه!

 

چقدر خوبه...

 

 وقتی با عشقت قهر میکنی و برخلاف میلت میگی:

 

دیگه دوست ندارم.نمیخوامت.

 

این جمله رو بشنوی:

 

چه بخوای چه نخوای مال منی...

 



[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 7:17 عصر ] [ فراموش شده ] نظر

برگرد

آرزو

 

 

بگذار اعتراف کنم که بدجور دلم برایت تنگ شده
فکر نکن بی وفا هستم ، دلم از سنگ نشده...
اعتراف میکنم اینک در حسرت روزهای شیرین با تو بودنم
باور نمیکنم اینک بی توام
کاش میشد دوباره بیایی و یک لحظه دستهایم را بگیری
کاش میشد دوباره بیایی و لحظه ای مرا ببینی
تا دوباره به چشمهایت خیره شوم ، تا بر همه غم و غصه های بی تو بودن چیره شوم...
کاش میشد دوباره بیایی و لحظه ای نگاهت کنم ، با چشمهایم نازت کنم
در حسرت چشمهایت هستم ،چشمهایی که همیشه با دیدنش دنیایم عاشقانه میشد
بگذار اعتراف کنم که بدجور دلم هوایت را کرده
در حسرت گرمی دستهایت ، تا کی باید خیره شوم به عکسهایت ، هنوز هم عاشقم ، عاشق آن بهانه هایت...
کاش بودی و به بهانه هایت نیز راضی بودم ، کاش بودی و من دیگر از سردی نگاهت شاکی نبودم
هر چه خواستم از تو بگذرم از همه چیز گذشتم جز تو ، هر چه خواستم فراموشت کنم همه را فراموش کردم جز تو ، هر چه خواستم به خودم بگویم هیچگاه ندیدم تو را ، چشمهایم را بستم و باز هم دیدم تو را ، هر چه خواستم دلم را آرام کنم ، آرام نشد دلم و بیشتر بهانه تو را گرفت ، هر چه خواستم بگویم بی خیال ، بی خیالت نشدم و به خیالت تا جایی که فکرش هم نمی کنی رفتم...
میخواستم با تنهایی کنار بیایم ، دلم با تنهایی کنار نیامد ، میخواستم دلم را راضی کنم ، یاد تو باز هم به سراغم آمد ، میخواستم از این دنیا دل بکنم ، دلم با من راه نیامد ...
بگذار اعتراف کنم که دلم در چه حالیست ، بدجور از نبودنت شاکیست ، هر جا هستی برگرد که اصلا حالم خوب نیست....



[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 7:17 عصر ] [ فراموش شده ] نظر

...

 

 

وقتــ ــــی مــ ــرا "?ــــانم"?ـــ ــطاب میکنی


مــــ ـــن!!من را
منــ ـــی ک تا ?یروز "عزیزه ?لت" بو?م
?رد ?ار? لعنــــــــ ــــــــتی

? ر? ?ار? بفهم !!

مـَشـ?__?ـروب خـور?َم ...

سیـگـ?__?ـآر کـشـ?__?ـ?َم ...

لبـآس تـَنـ?__?ـگ و کـ?__?ـوتـآه پـوشیـ?__?ـ?َم ...

چـِ?__?ـرآ ?یـگـ?__?ـر ?َعـ?__?ـوآیـَ ـم نمـیکـُنـےلـَعـنـَ?__?ـتـے...؟!

هـَنـ?__?ـوز هـَمـ?__?ـآن مـَ?__?ـر?ے هـَسـتـ?__?ـے ...

کـہ روے مـَ?__?ـنغیـرَت ?آشـ?__?ـت ...؟

رآسـ?__?ـتـے اصـلا مـَنـ?__?ـو یـآ?ت هـَسـ?__?ـت ؟؟

اســـ?__?ـــم هر دویـــ?__?ـــمان را در گینـــ?__?ـــس ثبت میکنند !


تو در دروغ گــ?__?ـــفتن رکــ?__?ـــورد زدی …


من در بـــ?__?ـــاور کــــ?__?ـــردن … !


مَن خُدآیے دآرَمـ ?ِ مَرآ مُخآطَبـ

[ خآصـِ ]

خُودَش ?َرده

(^_^)

تبادل لینک رایگان

دُرستـه کــــه لیاقتـــِ مــــارو نداشتــــــ...

امّــــــا

گفتــــم مدتی رو بـــا مــا شــــآد باشــه

تبادل لینک رایگان

چرا همه مـے گویند چون مـےگذرَد غمـے نیس

چرا هیچکسنمـے گوید تا بگذرَد " درد" کمـے نیست...

تبادل لینک رایگان

این روزها مـے گذرد ولـے من از این روزها نمـے گذرم

تبادل لینک رایگان

نــَـــه. . !

الــآن نـَـــه . . !

فِعلـَــاً دورِتــــ شُلوغــِــه. . /

تَنـهــآتـــ کــِـ گُــذآشتــَنـــ ،

یــآدِـ مــَن مے اٌفتــے . . /

اونوَقتـــ دیگِــه شـَرمَنــدَمــ . . .

چونـ اِحتِمــآلَــآً مــَن تَنهـــآ نیســ ــ ــتَـمـــ . . /

تبادل لینک رایگان

" مَـــ ن " گـِدآیـے مُحَبَتــ نمـے کُنـَـمـ ،

تَنـهـــآیـے اَم حُـــرمَـتـــ دآرَد ؛

حُــــرمَــتـ (!)

تبادل لینک رایگان

خــُدایــا

بـَراے خـامـوشے شـَب هـاے انتـِظـارم

فـَقـَط یکـــ " فـوت " کـافیـست

خـاموشـَم کـُن

خـَستـه ام ...

تبادل لینک رایگان

?زِیـــآ? کـِـہ بــآشــے؛?

زیــــا?ے میشـے...



[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 7:15 عصر ] [ فراموش شده ] نظر

....

 

 

وقتــ ــــی مــ ــرا "?ــــانم"?ـــ ــطاب میکنی


مــــ ـــن!!من را
منــ ـــی ک تا ?یروز "عزیزه ?لت" بو?م
?رد ?ار? لعنــــــــ ــــــــتی

? ر? ?ار? بفهم !!

مـَشـ?__?ـروب خـور?َم ...

سیـگـ?__?ـآر کـشـ?__?ـ?َم ...

لبـآس تـَنـ?__?ـگ و کـ?__?ـوتـآه پـوشیـ?__?ـ?َم ...

چـِ?__?ـرآ ?یـگـ?__?ـر ?َعـ?__?ـوآیـَ ـم نمـیکـُنـےلـَعـنـَ?__?ـتـے...؟!

هـَنـ?__?ـوز هـَمـ?__?ـآن مـَ?__?ـر?ے هـَسـتـ?__?ـے ...

کـہ روے مـَ?__?ـنغیـرَت ?آشـ?__?ـت ...؟

رآسـ?__?ـتـے اصـلا مـَنـ?__?ـو یـآ?ت هـَسـ?__?ـت ؟؟

اســـ?__?ـــم هر دویـــ?__?ـــمان را در گینـــ?__?ـــس ثبت میکنند !


تو در دروغ گــ?__?ـــفتن رکــ?__?ـــورد زدی …


من در بـــ?__?ـــاور کــــ?__?ـــردن … !


مَن خُدآیے دآرَمـ ?ِ مَرآ مُخآطَبـ

[ خآصـِ ]

خُودَش ?َرده

(^_^)

تبادل لینک رایگان

دُرستـه کــــه لیاقتـــِ مــــارو نداشتــــــ...

امّــــــا

گفتــــم مدتی رو بـــا مــا شــــآد باشــه

تبادل لینک رایگان

چرا همه مـے گویند چون مـےگذرَد غمـے نیس

چرا هیچکسنمـے گوید تا بگذرَد " درد" کمـے نیست...

تبادل لینک رایگان

این روزها مـے گذرد ولـے من از این روزها نمـے گذرم

تبادل لینک رایگان

نــَـــه. . !

الــآن نـَـــه . . !

فِعلـَــاً دورِتــــ شُلوغــِــه. . /

تَنـهــآتـــ کــِـ گُــذآشتــَنـــ ،

یــآدِـ مــَن مے اٌفتــے . . /

اونوَقتـــ دیگِــه شـَرمَنــدَمــ . . .

چونـ اِحتِمــآلَــآً مــَن تَنهـــآ نیســ ــ ــتَـمـــ . . /

تبادل لینک رایگان

" مَـــ ن " گـِدآیـے مُحَبَتــ نمـے کُنـَـمـ ،

تَنـهـــآیـے اَم حُـــرمَـتـــ دآرَد ؛

حُــــرمَــتـ (!)

تبادل لینک رایگان

خــُدایــا

بـَراے خـامـوشے شـَب هـاے انتـِظـارم

فـَقـَط یکـــ " فـوت " کـافیـست

خـاموشـَم کـُن

خـَستـه ام ...

تبادل لینک رایگان

?زِیـــآ? کـِـہ بــآشــے؛?

زیــــا?ے میشـے...



[ یکشنبه 93/5/26 ] [ 7:15 عصر ] [ فراموش شده ] نظر

....

دلم را برایش سوزاندم

سردش بود...

دلم را برایش سوزاندم...

گرمش که شد با خاکسترش نوشت،

خداحافظ...



[ شنبه 93/4/14 ] [ 1:29 عصر ] [ فراموش شده ] نظر
::